I. Základné ustanovenia

Všetky ceny v našom internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, a to medzi spoločnosťou Sevenfit.sk a UniqueFit s.r.o..  (ďalej len „predávajúci“) a ich obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Predávajúci :

UniqueFit s.r.o., Vyšná 601, 029 43,Zubrohlava a vybavenie objednávok realizuje: systému elektronického obchodného domu www.sevenfit.sk (ďalej len “systém”).

 

Kupujúci

Koncový zákazník – pri začatí obchodných vzťahov predáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

IV. Objednávanie

Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Objednávať je možné:

elektronicky na adrese: www.sevenfit.sk

Prijaté objednávky sú záväzné. Sevenfit.sk nenesú zodpovednosť za chybné vyplnenie objednávky, prípadne za nedoručenie objednávky. Nedoručená objednávka je taká, ktorá neprejde procesom registrácie a uloženia dát v našej databáze. Pokiaľ neobdržíte potvrdzujúci mail o vašej objednávke, kontaktujte nás! Nikdy neplaťte takú objednávku, ktorá nebola potvrdená naším potvrdzujúcim e-mailom (platí pre objednávky platené bankovým prevodom).

V. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

a) Odoslať list (najlepšie e-mailom na adresu info@sevenfit.sk ) s textom: “Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:…………….. Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný, spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý naspäť.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet, a to najneskôr do 30 pracovných dní po obdržaní tovaru. V hotovosti či šekom peniaze neuhradzujeme.
e) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VI. Informácie o produktoch

Informácie o produktoch, ako aj fotografické zobrazenie tovaru nachádzajúceho sa na našej stránke majú ilustračný charakter a v detailoch sa môžu líšiť od dodávaného tovaru.

VII. Platobné podmienky

platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

  • poštovné pri objednávkach do 100 € je  3,99 €
  • poštovné pri objednávkach nad 100 € je zadarmo
  • platba bankovým prevodom na konto, IBAN SK68 0900 0000 0051 2416 1810
  • Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • Dopravu tovaru zabezpečuje Slovenská pošta a spoločnosť UPS.Tovar sa zasiela výhradne kuriérom.

VIII. Dodacie podmienky

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bez meškania oznámiť e-mailom na adresu info@sevenfit.sk.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 09.08.2016 (posledná aktualizácia). Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Váš súhlas

Keď sa stanete zákazníkom internetového obchodu Sevenfit.sk, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zachádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Keď príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na týchto stránkach.